fbpx

Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12/06/2019.

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van www.4gold.be, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door 4Gold. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectuele eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken met inachtneming van de Belgische en Europese regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten en alle andere dwingende bepalingen van het Belgisch en/of Europees recht.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door 4Gold geleverde zaken of diensten, zoals maar niet beperkt tot merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij 4Gold en/of haar leveranciers.

Prijzen en betaling

Al de prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief BTW. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel als typefouten, vormen nooit een aanleiding om een geldig contract dan wel overeenkomst met 4Gold te mogen claimen of te veronderstellen. Alle prijzen zijn exclusief transportkosten of transportverzekering. 4Gold accepteert een betaling mits een door 4Gold goedgekeurde kredietkaart of bankoverschrijving. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 4Gold zal de geldigheid van de kredietkaart controleren via de kredietkaartmaatschappij en zal de bestelling uitvoeren (zoals onderstaand aangegeven) na aanvaarding van de kredietkaart. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen (dat wil zeggen nadat 4Gold de beschikbaarheid van het product heeft bevestigd en de bestelling alsmede het betaalmiddel heeft geaccepteerd) belast 4Gold de kredietkaart op het moment van verzending.

In geval van faillissement of uitstel van betaling van de klant of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van 4Gold en de verplichtingen van de klant jegens 4Gold onmiddellijk opeisbaar. Indien 4Gold haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro. Als betaalsysteem werkt 4Gold samen met Mollie. Mollie zal persoonsgegevens welke zij tot haar beschikking heeft alleen verwerken voor het uitvoeren van haar dienstverlening. Mollie zal persoonsgegevens niet beschikbaar stellen aan derden, met uitzondering van de gegevens welke geregistreerd zijn bij een websiteprofiel (deze kunnen op het bankafschrift verschijnen).

Levering en levertijd

Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan 4Gold verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij 4Gold bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant.

Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de klant, tenzij de klant op goede gronden het recht op ontbinding van de koop (zie ontbinding) of de vervanging van de zaak inroept.

Een door 4Gold opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als vervaltermijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van 4Gold zijn, waarna 4Gold zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is of er een reden van vertraging is dan ontvangt de consument hiervan bericht en heeft hij recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Diensten

Gelieve er rekening mee te houden dat onze DNA-tool niet bedoeld is om een ziekte of gezondheidstoestand te diagnosticeren of te behandelen en niet bedoeld is als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg uw arts voordat u zich inlaat met een suggestie in deze tool of website.

Dat u door het gebruik van een genetisch hulpmiddel van een derde partij begrijpt dat een andere foutgevoelige laag mogelijk is. (Dit komt bovenop het feit dat zelfs de rauwe data, bijvoorbeeld, onnauwkeurigheden kunnen bevatten.)

Dat u met behulp van het rapport de noodzaak erkent van onafhankelijke verificatie van informatie in het rapport, inclusief klinisch gevalideerde tests. (Dit is met name van belang gezien de niet-nul mogelijkheid van een fout.)

Dat u door gebruik te maken erkent dat u sterk wordt aangemoedigd om alles in het rapport te bespreken met een gekwalificeerde deskundige. (Dit kan een genetisch consulent, arts of andere zorgverlener zijn.)

Dat u door gebruik te maken van deze website 4Gold, Genopartner en andere verwante entiteiten, met inbegrip van alle werknemers, schadeloos stelt voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Ontbinding

De klant heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij 4Gold, indien er sprake is van een consumentenkoop, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan 4Gold heeft teruggezonden, is de koop definitief. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij 4Gold. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in dezelfde staat als hoe ze werden afgeleverd. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt 4Gold na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en zorgt ervoor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het aankoopbedrag zonder transportkosten aan de klant  wordt terugbetaald.

Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten. 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop 4Gold geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij 4Gold en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 4Gold de verbintenis had moeten nakomen.

Garantie

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan 4Gold) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan 4Gold. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan 4Gold schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend (=ongeopend). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de klant door 4Gold gegrond worden bevonden, zal 4Gold naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 4Gold en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van 4Gold) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van 4Gold gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van 4Gold voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

4Gold is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens 4Gold in gebreke is; B) de klant de geleverde zaken zelf heeft geopend of door derden heeft laten openen. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van 4Gold D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door 4Gold aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij 4Gold zolang de klant de vorderingen van 4Gold uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van 4Gold wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,etc.

De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan 4Gold.

Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 4Gold is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Geschillen

De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar 4Gold op het telefoonnummer +32 4 78 39 78 74. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. In geval van enig geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.

Wijzigingen

4Gold is gerechtigd deze algemene voorwaarden, met inbegrip van die voorwaarden die op betaling en/of garanties betrekking hebben, te allen tijde en zonder voorafgaande toestemming te wijzigen. 4Gold kan wijzigingen van de 4Gold website, de voorwaarden of andere aangelegenheden door publicatie van een desbetreffende mededeling en vervaardiging van hypertekst-links naar deze mededelingen bekendmaken. Het is aan te raden de 4Gold website en deze algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Overeenkomsten, die op grond van vroegere voorwaarden tot stand zijn gekomen, blijven van kracht, inclusief de productprijzen zoals die van toepassing waren op het moment dat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Hoewel zorgvuldig op juistheid van de op de website gepubliceerde informatie wordt toegezien, kan deze informatie onnauwkeurigheden, schrijffouten of verkeerde prijsaanduidingen bevatten. 4Gold is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke fouten. 4Gold is gerechtigd, met betrekking tot de producten, diensten, serviceprogramma’s, prijzen en andere op de 4Gold website gepubliceerde gegevens op ieder moment correcties en/of wijzigingen door te voeren. Wijzigingen of aanpassingen van de 4Gold website worden met zekere regelmaat doorgevoerd.

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.4gold.be op deze pagina.

0
  0
  Winkelmand
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Gratis verzending boven de 30€ in BE/NL
  Voor 18u besteld, volgende werkdag in huis
  Je lijkt geïnteresseerd in onze producten. Nog meer uit jezelf halen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang bij je volgende bestelling 10% korting!*
  Volg ons
  Abonneer
  Ik ga akkoord met het privacy beleid.